Порядок зарахування дітей до закладу освіти

Зарахування учнів та вихованців  до закладу,  їх відрахування.

1. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

2. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються: копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа); оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України; оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності). Зарахування учнів  та вихованців до всіх класів та груп здійснюється без  проведення  конкурсу.

3.Директор закладу вживає заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

4. Зарахування дітей до початку і упродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту». Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу  здійснюється на підставі доданого до заяви висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання інклюзивно-ресурсного центру).

5. Інформація про закріплену за закладом територію обслуговування, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється в закладі та на його веб-сайті.

6. Зарахування дітей до дошкільного відділення здійснюється, як правило, до початку навчального року, за наказом керівника. Прийом дітей до дошкільного відділення закладу здійснюється директором протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров’я дитини, медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, при необхідності – документів для встановлення батьківської плати.

Для прийому  дітей  до груп компенсуючого типу додатково подається  висновок інклюзивно-ресурсного центру, територіального лікувально – профілактичного закладу.

Для  прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно – рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку, дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в інклюзивні групи додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

7. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

8. Переведення учнів та вихованців закладу до наступного класу чи групи здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9. Відрахування учнів із закладів освіти здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Із закладу освіти відраховуються учні, які здобули базову загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту; зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти; переводяться до іншого закладу освіти; вибувають на постійне місце проживання за межі України. Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником закладу освіти.

10. Про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заклад  не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє відповідну службу у справах дітей.  Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.

11. До  логопедичних  груп зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві порушення (загальне недорозвинення мовлення, ринолалія, заїкуватість, алалія, афазія, дизартрія), фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, дислалію при збереженому слусі та інтелекті. Не зараховуються до логопедичних груп діти, які мають виражені порушення слуху, зору; розумово відсталі; з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.

12. Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

13. За дитиною зберігається місце у дошкільному відділенні закладу  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування та реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 14. Відрахування дитини  із дошкільного відділення закладу може здійснюватись:

– за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному відділенні закладу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини.

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

15. Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування вихованця не менш як за 10 календарних днів із зазначенням причини відрахування.

 
 

16. Соціально – педагогічний патронат здійснюється  у межах території, яка закріплена за закладом.  Проводиться облік дітей дошкільного віку, пропагування дошкільної освіти;  обов’язкове виявлення  і  охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою,   забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного розвитку, але  не відвідують дошкільних закладів, надання консультаційної допомоги сім’ї, проведення заходів пренатальної педагогіки.